+32 (0)89 50 29 59 • Mail ons

Tarieven

Een advocaat zal u voor gepresteerde diensten steeds verschillende soorten kosten aanrekenen.
Enerzijds zijn er de erelonen, de vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat, zijn of haar kennis en ervaring die wordt ingezet om uw zaak tot een goed einde te brengen.
Anderzijds zijn er de dossier- en kantoorkosten. Deze omvatten de specifieke kosten die voor uw dossier werden gemaakt en een beperkte verrekening van de algemene administratieve en secretariaatskosten.

Vanaf 1 januari 2014 zijn advocaten ook BTW-plichtig.
Voorheen schreven advocaten ereloon nota’s uit voor de door hun gepresteerde diensten. Daarop werd geen BTW aangerekend.
Sinds begin 2014 moeten advocaten echter facturen opstellen en op hun diensten ook 21% BTW aanrekenen.

Erelonen

De erelonen van een advocaat kunnen op 3 manieren worden berekend.

 1. Een vergoeding per uur: u betaalt uw advocaat per uur die hij/zij presteert in het kader van uw dossier, tegen een vast uurtarief.
 2. Vergoeding in verhouding tot de waarde van de zaak: als ereloon wordt er een percentage vastgelegd in functie van de in geld uitdrukbare waarde van uw zaak.
 3. Vergoeding per prestatie: per type geleverde prestatie wordt een forfaitaire vergoeding afgesproken.

Wanneer een vergoeding per uur wordt betaald, worden uiteraard alle prestaties gedetailleerd in een prestatiestaat bijgehouden. Deze kan op aanvraag steeds door u worden ingekeken. Als basisuurtarief wordt uitgegaan van € 145,00 per uur. Dit tarief kan echter naar boven of onder worden bijgesteld in functie van een aantal factoren zoals de snelheid waarmee dient te worden gehandeld door uw advocaat, de aarde van de zaak zelf, de moeilijkheidsgraad van het dossier, de financiële draagkracht van de cliënt, reeds vroegere dossiers die voor u door uw advocaat werden behandeld.

Wordt de vergoeding vastgelegd in verhouding tot de waarde van de zaak dan worden volgende schalen gehanteerd:


Ook hier kunnen weer correcties worden toegepast in functie van de zaak, zoals bijvoorbeeld voor bedragen die geen onderdeel van de betwisting uitmaken.


Voor bepaalde terugkerende prestaties worden door ons kantoor specifieke prestatietarieven vastgelegd in samenspraak met de cliënt.


Alle erelonen worden sinds 01/01/2014 verhoogd met 21% BTW


Kosten

We onderscheiden 2 soorten kosten:

 1. Administratieve kosten die in functie van uw dossier worden gemaakt en waarvan de tarieven een verrekening omvatten van de algemenen secretariaats- en kantoorkosten (huisvesting van het kantoor, ICT, communicatie, bibliotheek, verplaatsingen).
  Hierbij worden volgende tarieven gehanteerd:
  • Brieven – dactylografie : € 12,00 per pagina
  • Fotokopies: € 0,50 per kopie
  • Verplaatsingskosten: € 0,85 per km
  • Kosten aangetekend schrijven: het door de post gehanteerde tarief
  Ook de aanrekening van deze kosten wordt sinds begin 2014 verhoogd met 21% BTW.


 2. De voorgeschoten diverse gerechtskosten zijn gerechtskosten die door uw advocaat in het kader van uw dossier worden voorgeschoten in het kader van een gerechtelijke procedure. Het gaat hier bijvoorbeeld om rolrechten, griffierechten, deurwaarderskosten en expertisekosten.
  Deze kosten worden door uw advocaat aan u doorgerekend. Aan het einde van een gerechtelijke procedure zal door de rechtbank echter beslist worden welke partij deze kosten uiteindelijk zal moeten dragen.
  Deze kosten worden echter zonder BTW aan u doorgerekend.


Inning openstaande facturen bij klanten

Ons kantoor hanteert bijzondere tarieven voor opdrachten in het kader van invordering van openstaande facturen bij klanten voor zelfstandigen en vennootschappen.
Hierbij wordt in principe ervan uitgegaan dat het in te vorderen factuurbedrag integraal doorgestort wordt aan de opdrachtgever. Onze vergoeding bestaat uit de invorderingskosten en intresten die aan uw klant met betalingsachterstand worden aangerekend.

Voor meer informatie over onze tarieven kan u ons uiteraard steeds contacteren.